Zastavení exekuce

Je proti Vám vedena exekuce? Je tato exekuce proti Vám vedena na základě exekučního titulu v podobě rozhodčího nálezu? Pak je velmi pravděpodobné, že právě Vy můžete podat návrh na zastavení exekuce z důvodu její nepřípustnosti pro absolutně neplatnou rozhodčí doložku.

Nejvyšší soud dne 10.7.2013, sp.zn. 31 Cdo 958/2012, vydal velmi důležité usnesení, kterým judikoval, že: „nevydal-li rozhodčí nález rozhodce, jehož výběr se uskutečnil podle transparentních pravidel, resp. byl-li rozhodce určen právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, a nemůže-li být akceptovatelný ani výsledek tohoto rozhodování, pak tento rozhodčí nález není způsobilým exekučním titulem ve smyslu § 40 odst. 1 písm. c) exekučního řádu, podle něhož by mohla být nařízena exekuce, jelikož rozhodce určený na základě absolutně neplatné rozhodčí doložky (§ 39 obč. zák.) neměl k vydání rozhodčího nálezu podle zákona o rozhodčím řízení pravomoc. Byla-li již exekuce v takovém případě přesto nařízena, resp. zjistí-li soud (dodatečně) nedostatek pravomoci orgánu, který exekuční titul vydal, je třeba exekuci v každém jejím stádiu pro nepřípustnost podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. zastavit, když zákon o rozhodčím řízení nevylučuje, aby otázka (nedostatku) pravomoci rozhodce byla zkoumána i v exekučním řízení.“

V současné době je vedeno velké množství exekucí, kdy exekučním titulem je rozhodčí nález, který ovšem vydal rozhodce na základě neplatné rozhodčí doložky, jak ji specifikuje výše citované rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Sjednávání takových rozhodčích doložek je typické zejména v rámci uzavírání spotřebitelských úvěrů.

Ústavní soud se k neplatnosti rozhodčích doložek v těchto případech vyjádřil velice podobně, a to svým nálezem ze dne 24.10.2013, sp. zn. III.ÚS 562/12. Ústavní soud v podstatě potvrdil výše citované rozhodnutí Nejvyššího soudu, a řekl, že pokud uvedená společnost není a nebyla stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, měla by být osoba rozhodce jednoznačně stanovena, a to buď uvedením konkrétního jména anebo jednoznačným určením jeho volby. Pokud výběr rozhodce v daném případě nezávisí na vůli účastníka, který se na rozhodčí společnosti obrací, ale je ovlivněn jednatelem rozhodčí společnosti, tak takový postup znemožňuje transparentní a předvídatelný výběr rozhodce a je porušením práva na spravedlivý proces, neboť i na povinnost jednoznačně stanovit osobu rozhodce v konkrétním rozhodčím řízení lze vztáhnout povinnost dodržení zásad spravedlivého procesu. Ústavní soud dospěl k závěru, že taková rozhodčí doložka naplňuje znaky nepřiměřených podmínek a je ve svém důsledku způsobilá vést ke značné procesní nevýhodě jednoho z účastníků řízení. Platnost sjednané rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách předpokládá zejména transparentní a jednoznačná pravidla pro určení osoby rozhodce.

Pokud je proti Vám vedena exekuce na základě rozhodčího nálezu, neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář! Za symbolický poplatek ve výši 100,-Kč posoudíme, zda lze ve Vašem případě navrhnout zastavení exekuce pro nepřípustnost z důvodu neplatnosti rozhodčí doložky. K posouzení postačí, předložíte-li nám smlouvu, ve které byla sjednána rozhodčí doložka.

V případě zastavení exekuce Váš dluh vůči věřiteli nezaniká, nicméně nebude se navyšovat o nemalé náklady exekutora. Také se může stát, že některé z dluhů budou již promlčeny. Dále Vám budou odblokovány prostředky, které Vám exekutor v průběhu exekučního řízení zablokoval např. na Vašem bankovním účtu, stavebním spoření atd. Dále pomíjí účinky mobiliární exekuce, všechna označení “exekučně zabaveno“ na Vašich movitých věcech tak můžete s klidným svědomím zničit. Ruší se rovněž exekutorské zástavní právo váznoucí na Vaší nemovité věci či příkaz k prodeji k nemovité věci a s tím související nařízení dražby. Máte tak novou možnost vyřešit Vaše dluhy cestou např. splátkového kalendáře.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, který naleznete na našich internetových stránkách v sekci: Kontakty. Kontaktovat nás můžete rovněž telefonicky a to na tel. č. 545 216 020.