Právní služby

Trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení
 • zastoupení poškozeného v trestním řízení

Obchodní právo

 • komplexní právní poradenství v oblasti závazkového práva
 • zakládání, změny a likvidace obchodních společností a družstev včetně zastoupení ve věcech obchodního rejstříku
 • zastupování v obchodněprávních sporech včetně zastupování v insolvenčním řízení
 • právní rozbory a stanoviska
 • právní audit

Občanské právo

 • komplexní právní poradenství v oblasti závazkového práva
 • zastupování v občanskoprávních sporech
 • dědické řízení
 • ochrana osobnosti
 • právní rozbory a stanoviska

Právní vztahy k nemovitostem

 • právní poradenství a příprava dokumentace v oblasti pronájmu, prodeje a koupě všech typů nemovitostí
 • zastoupení v katastrálním řízení při dispozicích s nemovitostmi, zejména při převodech nemovitostí a majetkovém vypořádání práv k nemovitostem
 • problematika věcných i závazkových práv k nemovitostem

Náhrada škody

 • komplexní právní poradenství ve věcech náhrady škody:
  • obětem dopravních nehod
  • pracovního úrazu a nemoci z povolání
  • lekařské péče
  • nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postup orgánů věřejné správy

Správní a finanční právo

 • zastupování před soudy a orgány státní správy a samosprávy
 • právní poradenství v oblasti správy daní a poplatků

Správa a vymáhání pohledávek

 • kontrola důvěryhodnosti obchodních partnerů před uzavřením smluv
 • příprava vzorové smluvní dokumentace
 • posouzení bonity pohledávek
 • návrh řešení a efektivní správy pohledávek po splatnosti
 • veškeré soudní vymáhání pohledávek, včetně kontroly exekučního řízení

Ostatní služby

 • advokátní úschovy
 • prohlášení o ověření pravosti podpisu
 • odborné právní překlady
 • znalecké posudky